February 22, 2024

cencus programme

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା – ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ...
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା – ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram
Telegram